Bài văn bất hủ của học trò – Em hãy giải thích câu tục ngữ “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”

0

Bài văn bất hủ của học trò – Em hãy giải thích câu tục ngữ “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”

Bài văn bất hủ của học trò – Em hãy giải thích câu tục ngữ “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *