Biện pháp mạnh

0
Biện pháp mạnh

Tí qua rủ Tèo đi học.

– Tí: Tèo, giờ này sao chưa chuẩn bị đi học?

– Tèo: Tao phải đưa em tao ngủ.

– Tí: Vậy hả? Vậy nó ngủ chưa?

– Tèo: Chưa, nó khó ngủ lắm, chưa chịu ngủ

– Tí: Để tao hát ru cho nó ngủ nha?

– Tèo: Khoan! Mày phải dùng biện pháp nhẹ trước cái đã!

– Tí: (đầu bốc khói)

Xem thêm:  Peter gỡ hoà một đều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *