Cái gì cần thì vất đi, không cần thì lượm lại?

0
Cái gì cần thì vất đi, không cần thì lượm lại?

Cái gì cần thì vất đi, không cần thì lượm lại?

Mỏ neo.
Xem thêm:  Cho nước vào chậu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *