Cái gì cần thì vất đi, không cần thì lượm lại?

0
Cái gì cần thì vất đi, không cần thì lượm lại?

Cái gì cần thì vất đi, không cần thì lượm lại?

Mỏ neo.