Cái gì có đầu không có não, biết chạy mà chẳng biết đi?

0
Cái gì có đầu không có não, biết chạy mà chẳng biết đi?

Cái gì có đầu không có não, biết chạy mà chẳng biết đi?

Cái gì có đầu không có não, biết chạy mà chẳng biết đi?

Gợi ý: Cái xe.

Loading...