Cái gì có đầu không có não, biết chạy mà chẳng biết đi?

0
Cái gì có đầu không có não, biết chạy mà chẳng biết đi?

Cái gì có đầu không có não, biết chạy mà chẳng biết đi?

Cái gì có đầu không có não, biết chạy mà chẳng biết đi?

Gợi ý: Cái xe.

Xem thêm:  Cuộc thi chạy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *