Cái gì có đầu không có não, biết chạy mà chẳng biết đi?

0

Cái gì có đầu không có não, biết chạy mà chẳng biết đi?

Cái gì có đầu không có não, biết chạy mà chẳng biết đi?

Gợi ý: Cái xe.

Loading...