Cái gì đi lên đi xuống mà vẫn nằm nguyên một chỗ?

0
Cái gì đi lên đi xuống mà vẫn nằm nguyên một chỗ?

Cái gì đi lên đi xuống mà vẫn nằm nguyên một chỗ?

Thang

Xem thêm:  Người xài không biết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *