Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

0

Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *