Cho tôi thức ăn thì tôi sống nhưng cho tôi nước thì tôi chết. Tôi là gì?

0
Cho tôi thức ăn thì tôi sống nhưng cho tôi nước thì tôi chết. Tôi là gì?

Cho tôi thức ăn thì tôi sống nhưng cho tôi nước thì tôi chết. Tôi là gì?

Cho tôi thức ăn thì tôi sống nhưng cho tôi nước thì tôi chết. Tôi là gì?

Gợi ý: Ngọn lửa.

Loading...