Cho tôi thức ăn thì tôi sống nhưng cho tôi nước thì tôi chết. Tôi là gì?

0
Cho tôi thức ăn thì tôi sống nhưng cho tôi nước thì tôi chết. Tôi là gì?

Cho tôi thức ăn thì tôi sống nhưng cho tôi nước thì tôi chết. Tôi là gì?

Cho tôi thức ăn thì tôi sống nhưng cho tôi nước thì tôi chết. Tôi là gì?

Gợi ý: Ngọn lửa.

Xem thêm:  Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *