Đút vào thì ấm

0

Hỏi: Trên bằng da, dưới bằng da

Đút vào thì ấm rút ra lạnh lùng.

Trả lời: Cái găng tay bằng da.

Loading...