Miễn thi

0
Miễn thi

Trước kỳ thi học kỳ

– Tí: Sao hôm nay mày buồn vậy?

– Tèo: Thầy bảo tao được miễn thi môn Toán.

– Tí: Vậy thì vui chớ sao buồn?

– Tèo: Miễn thi là không được thi đó.

– Tí: Trời!!

Xem thêm:  Chỉ cần đếm đến 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *