Một người đàn ông đi dưới trời mưa, cả người ông ta đều ướt trừ tóc, vì sao?

0

Một người đàn ông đi dưới trời mưa, cả người ông ta đều ướt trừ tóc, vì sao?

Một người đàn ông đi dưới trời mưa, cả người ông ta đều ướt trừ tóc, vì sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *