Nơi nào có nhà cửa, đường xá, siêu thị nhưng không có người?

0
Nơi nào có nhà cửa, đường xá, siêu thị nhưng không có người?

Nơi nào có nhà cửa, đường xá, siêu thị nhưng không có người?

Bản đồ
Xem thêm:  Vì tao tao phải đánh mày, vì mày tao phải đánh cả tao lẫn mày. Là thứ gì?