Nơi nào có nhà cửa, đường xá, siêu thị nhưng không có người?

0

Nơi nào có nhà cửa, đường xá, siêu thị nhưng không có người?

Nơi nào có nhà cửa, đường xá, siêu thị nhưng không có người?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *