Sở thú bị cháy, con gì chạy ra đầu tiên?

0
Sở thú bị cháy, con gì chạy ra đầu tiên?

Sở thú bị cháy, con gì chạy ra đầu tiên?

Con người.