Tiết kiệm nhất

0
Tiết kiệm nhất

Ba đứa trẻ thi kể xem ai sẽ kể ra người tiết kiệm nhất.

Đứa thứ nhất nói:

– Tôi biết có một người vì tiết kiệm mực mà viết chữ li ti như muỗi.

Đứa thứ hai nói:

– Cha người bạn của tôi để giảm hao mòn đồng hồ, hễ cứ tối đến là không cho đồng hồ chạy nữa!

Đứa thứ ba nói:

– Các bạn kể chưa có gì đáng kể! Tôi biết một ông giáo. Để đỡ hao mòn kính, tới đọc báo mà ông ta cũng không đọc!

Xem thêm:  Họp thôn xóm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *