Tiết nhớt ra

0
Tiết nhớt ra

Hỏi: Thân em vừa trắng lại vừa mềm

Vừa bàn tay úp

Anh mà miết lên miết xuống là nó tiết nhớt ra

Trả lời: Cái bánh xà phòng

Xem thêm:  Nắng ba năm