Tiết nhớt ra

0
Tiết nhớt ra

Hỏi: Thân em vừa trắng lại vừa mềm

Vừa bàn tay úp

Anh mà miết lên miết xuống là nó tiết nhớt ra

Trả lời: Cái bánh xà phòng

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • thân em vừa trắng lại vừa mềm vừa bàn tay úp anh mà miết lên miết xuống là nó tiết ra nhơn nhớt