Vì tao tao phải đánh mày, vì mày tao phải đánh cả tao lẫn mày. Là thứ gì?

0

Vì tao tao phải đánh mày, vì mày tao phải đánh cả tao lẫn mày. Là thứ gì?

Vì tao tao phải đánh mày, vì mày tao phải đánh cả tao lẫn mày. Là thứ gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *